ХЕНДИСЕПТ - Алкохолен дезинфектант за повърхности и ръце. Без изплакване - 5л.

Производител: Индустриална химия
Каталожен номер: 

Описание


Състав:

68% изопропилов алкохол - в съответствие с препоръките на СЗО за борба с COVID19

68% 2-пропанол, пропан-1,2 диол, Д-лимонен, деминерализирана вода.
Сфера на приложение: За директна хигиенична дезинфекция на ръце и малки повърхности в ХВП, както и при машини за рязане, опаковане и пълнене. Спектър на действие:бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно (c. Albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка). Механизмът на действие се изразява в увреждане на клетъчните мембрани на таргетните организми, денатуриране на протеините и последващо лизиране на клетката.
Време на въздействие: 30 секунди.
Няма данни за случаи на резистентност.
Начин на употреба: *Хигиенична дезинфекция на ръце – препаратът се нанася върху чисти, сухи ръце и се втрива в кожата в продължение най-малко на 30 секунди. Без изплакване. *хигиенична дезинфекция на повърхности и машини – препаратът се нанася неразреден върху предварително почистени повърхности. Нанасянето става чрез разпръскване върху повърхността от разстояние 30 см. Необходимо е да се постигне пълно омокряне на дезинфекцираната повърхност.
Без изплакване.
Технически данни: Външен вид: безцветна течност; Мирис: на алкохол или аромат; Плътност: 0,865-0,870; Съдържание на 2-пропанол: 680 гр./кг.
Съвети за безопастност: Опасни вещества: съдържа 68% 2-пропанол. Символи за опасност: F силно запалим. Рискови фрази: R36 дразнещ за очите, R67 парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Фрази за безопасност: да се пази от достъп на деца. Да се избягва попадане в
очите. При попадане в очите незабавно да се изплакнат с вода при отворен клепач в продължение на 15 минути и да се потърси медицинска помощ. В случай на инцидент или неразположение незабавно да се потърси медицинска помощ. Опаковките да се държат плътно затворени. Да се съхранява далеч от източници на запалване. Да не се пуши.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка:  ПЕ туба 5 л.

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

СЕПТИЧАС / 10 кг - Вирусоцид за повърхности с Разрешително от МЗ срещу Coronavirus. Разреждане 1:200!
СЕПТИЧАС / 10 кг - Вирусоцид за повърхности с Разрешително от МЗ срещу Coronavirus. Разреждане 1:200!
60,00 лв.
ХЕНДИСЕПТ - Алкохолен дезинфектант за повърхности и ръце. Без изплакване  - 5л.
ХЕНДИСЕПТ - Алкохолен дезинфектант за повърхности и ръце. Без изплакване - 5л.
33,00 лв.
ХЕНДИСЕПТ / 1 л - Дезинфектант за борба с COVID19
ХЕНДИСЕПТ / 1 л - Дезинфектант за борба с COVID19
16,00 лв.
ХЕНДИСЕПТ/ 500 мл - с помпа. Дезинфектант за борба с COVID19
ХЕНДИСЕПТ/ 500 мл - с помпа. Дезинфектант за борба с COVID19
9,00 лв.
СЕПТИЧАС / 23 кг - Вирусоцид за повърхности с Разрешително от МЗ срещу Coronavirus. Разреждане 1:200!
СЕПТИЧАС / 23 кг - Вирусоцид за повърхности с Разрешително от МЗ срещу Coronavirus. Разреждане 1:200!
90,00 лв.